Clicky

Veiling Prijs weten ? Bel 0909-0808  
Bij iedere beller zakt de Kavel Prijs € 0,50 !

Home >> ALGEMENE VOORWAARDEN EUROVEILING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROVEILING.NL

Hilversum, 31 oktober 2012.

Artikel 1. Algemeen

1.1   De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties waarbij Euroveiling.nl en consumenten/bieders die gebruik maken van de diensten van Euroveiling.nl betrokken zijn.
1.2   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Euroveiling.nl: de website en de handelsnaam Euroveiling.nl en Euroveilingen.nl van Byteplanet.com B.V. waarmee de onderneming aan consumenten, Geld, Producten, Arrangementen en diensten, hierna te noemen “KAVEL”,door middel van een digitale veiling bij afslag aanbiedt en levert. Byteplanet.com B.V. gevestigd aan de Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32080213 en BTW nr. NL8093.19.846.B01
B. Consument: de consument/afnemer van het onder A. bedoelde KAVEL dan wel de bieder op een door Eroveiling.nl (digitaal) geveilde KAVEL.
C. Bieder: een bieder op een veiling wordt hieronder naast consument bieder genoemd.
D. Aanbieder: de feitelijke leverancier van het KAVEL dat (die) Byteplanet.com B.V. door middel van de door haar geëxploiteerde website Euroveiling.nl en Euroveilingen.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de feitelijke leverancier.

1.3   Euroveiling.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.
1.4   Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.
1.5   Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Eroveiling.nl noch voor de Aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen of te veilen KAVEL.

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten

2.1   De Veiling Prijs van het te veilen KAVEL op Euroveiling.nl zijn slechts hoorbaar via 0909-XXXX, kosten € 1,30 per gesprek.
2.2   De veilingdiensten van Euroveiling.nl zijn slechts toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder en die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien bieders niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt Euroveiling.nl bieders geen gebruik te maken van de diensten van Euroveiling.nl.  Euroveiling.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite te verbieden.
2.3   Als gebruiker van Euroveiling.nl kunt u zich inschrijven als abonnee van de nieuwsbrief van Euroveiling.nl. Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.4   Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van Euroveiling.nl gaan consumenten akkoord met door Euroveiling.nl vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief. Voorts gaan consumenten door die inschrijving akkoord met het feit dat zij benaderd kunnen worden om abonnee te worden bij nieuwsbrieven van de andere door Byteplanet.com B.V. geëxploiteerde websites, respectievelijk haar partners.
2.5   De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van Euroveiling.nl haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Euroveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.
2.6   Iedere bieder dient 18 jaar of ouder te zijn.
2.7   Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3. Privacybeleid

3.1   Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door Euroveiling.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder. De gegevens van de  bieder van de veiling van één KAVEL aan de desbetreffende aanbieder(s) doorgegeven om het KAVEL te kunnen leveren. Zie ook onze Privacy Policy.


4. Bieden

4.1   Euroveiling.nl is een veiling bij afslag.  Dit is een typisch Nederlandse manier van veilen. Bij een veiling bij afslag bepaalt de verkoper een startprijs en laat deze steeds zakken totdat iemand akkoord gaat. Meestal wordt hierbij gebruikgemaakt van een veilingklok. Dit komt vaak voor bij land-en tuinbouwproducten en vis, onder meer bloemenveilingen en visafslagen werken op deze wijze. Wanneer de prijs onder een bepaalde waarde zakt wordt de klok stilgezet en komt er geen transactie tot stand. Men zegt dan ook wel dat de partij is "doorgedraaid". In het Engels wordt dit genoemd: "A Dutch Auction". De hoogst haalbare prijs komt dan (in theorie) tot stand omdat de bieder die het meeste geld voor de partij of het artikel over heeft, ook het eerste biedt. Zolang de veiling nog niet is begonnen kan de aanbieder van het te veilen product respectievelijk dienst wijzigingen aanbrengen in het aanbod.
4.2  Euroveiling.nl als verkoper bepaald de startprijs van het veiling item. Via een 0909-0808 nummer van € 1,30 per gesprek komt u in contact met de veiling (zeg maar veilingklok). U kiest een veiling item uit waar u de veilingprijs van wilt weten van dat moment.  Wilt u het item kopen voor de op dat moment aangeboden veilingprijs dat toetst u de 1 wilt u niet kopen dan toets u de 2 en word de verbinding verbroken. Hierna komt de volgende beller aan de beurt. Iedere keer dat iemand belt om naar de veilingprijs te luisteren dan zakt de prijs van het veiling item met 50ct net zolang tot iemand besluit het artikel te kopen. De Veiling Prijs zakt tot minimaal 1 euro per item. Betalen van het item gaat simpel via de site van euroveiling.nl.  Zodra uw betaling binnen is, ontvangt u het waarde bedrag van uw veiling item op uw bankrekening. Heeft u bijvoorbeeld een bedrag geaccepteerd van 39 euro voor een briefje van 50 euro dan ontvangt u dus 50 euro op de rekening waarmee u het item betaald heeft.
4.3   Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.
4.4   Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Euroveiling.nl noch voor de aanbieder van het te veilen KAVEL.
4.5   Bij onduidelijkheid over de inhoud van een KAVEL is de tekst op de veilingpagina van euroveiling.nl leidend.
4.6   Ieder geaccepteerd aanbod leidt tot een definitieve (koop)overeenkomst tussen de bieder en Euroveiling.nl. Door het accepteren van een aanbod gaat de bieder akkoord met de boekings-, leverings-, huisregels en andere voorwaarden van de aanbieder van het desbetreffende KAVEL.
In het geval dat de algemene voorwaarden van de aanbieder strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Euroveiling.nl, zijn de algemene voorwaarden van Euroveiling.nl leidend.
4.7   De bieders mogen de prijs van een veiling niet manipuleren noch pogingen daartoe doen.
4.8   Wanneer bieder door het accepteren van het aanbod door binnen het 0909 bel menu op de 1 te toetsen, dan ontvangt bieder een unieke code via SMS of spraak. Met deze unieke code gaat u naar Euroveiling.nl u kiest hier voor VEILING AFREKENEN. Na het ingeven van de unieke code ziet u hoe de afhandeling van de veiling verder verloopt.
4.9   Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Euroveiling.nl, behoudt Euroveiling.nl zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

5. Annulering en wijziging

5.1   Ieder geaccepteerd aanbod op een KAVEL is te allen tijde onherroepelijk. Indien de bieder het aanbod heeft geaccepteerd doormiddel van het toetsen van de 1 in het belmenu en het bod door Euroveiling.nl wordt aanvaard, is de bieder VERPLICHT de transactie aan te gaan.
5.2   Na het toetsen op de 1 en het aanbod accepteert dat leidt tot een koopovereenkomst (transactie) met Euroveiling.nl, kan de bieder die overeenkomst niet annuleren.

6. Betaling

6.1   Byteplanet.com B.V. is het betaaladres van alle transacties die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen. Ook in verband met de veiling op de website Euroveiling.nl geveilde KAVEL. De betaling zal via Byteplanet.com B.V. lopen tenzij anders vermeld.
6.2   Wanneer de betaling via Byteplanet.com B.V. loopt, zal dit afgehandeld worden door Pay.nl, een handelsnaam van Tintel B.V., de betalingspartner van Byteplanet.com B.V. Hier heeft de bieder de keuze uit verschillende betaalmethodes. De betaalmethodes zijn Ideal, Credit-card of Paypal. Voor bieders uit het buitenland zijn er minder opties beschikbaar.
6.3   Wanneer er binnen 10 minuten na het  accepteren van de veiling prijs van de veiling geen actie is uitgevoerd met betrekking tot het betalen, zal het aangeboden KAVEL opnieuw geveild worden.

7. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website.

7.1  Euroveiling.nl behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een consument/bieder:
a) zich niet houdt aan de door Euroveiling.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan Euroveiling.nl geleverd zijn te controleren. Het is voor Euroveiling.nl onmogelijk om alle gegevens van consumenten/bieders te controleren. Consumenten/bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens Euroveiling.nl aansprakelijk voor schade die Euroveiling.nl lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument/bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.
c) onrechtmatig het imago van Euroveiling.nl schendt.
d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.


8. Intellectueel eigendom.

8.1   Iedere bezoeker zal de rechten van intellectuele eigendom toekomende aan Euroveiling.nl respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van beschermde materialen is voorbehouden aan Byteplanet.com B.V. De bezoeker mag uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale bezoek en gebruik van Euroveiling.nl handelingen verrichten.
8.2   Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Byteplanet.com B.V. substantiële delen van Euroveiling.nl over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken.
8.3   Wanneer een Aanbieder materialen – bijvoorbeeld foto’s, video’s en beschrijvingen van het KAVEL op Euroveiling.nl plaatst, geeft de Aanbieder daarmee aan dat Aanbieder alle rechten bezit die nodig zijn om dit rechtmatig te doen. Aanbieder geeft daarbij Byteplanet.com B.V. tevens automatisch een licentie voor het gebruik daarvan ten behoeve van Euroveiling.nl.
8.4   De aanbieder vrijwaart Byteplanet.com B.V. van alle aanspraken die voortkomen uit de inbreuk op rechten van derden die door de Aanbieder zijn gepleegd met gebruikmaking van Euroveiling.nl, of uit schending van deze algemene voorwaarden.
8.5   Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van Euroveiling.nl te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
8.6 Indien Byteplanet.com B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur van Euroveiling.nl heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

9. Beperking aansprakelijkheid / overmacht.

9.1   Euroveiling.nl selecteert de Aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Euroveiling.nl aanvaardt binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels de verantwoordelijkheid voor de producten, arrangementen en andere diensten van aanbieders/ feitelijke leveranciers, die Euroveiling.nl op haar website aanbiedt.
9.2   De consument/bieder die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de consument/bieder verplicht om Euroveiling.nl en de feitelijke leverancier alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.
9.3   Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de consument/bieder Euroveiling.nl voor iedere aansprakelijkheid voor aan de consument/bieder toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via Euroveiling.nl aangeboden KAVEL, met inbegrip van biedingen, mislukte of voltooide transacties.
9.4   Euroveiling.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Euroveiling.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de consument zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het geveilde KAVEL.
9.5   Euroveiling.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de consument/bieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze veilingovereenkomst).10. Klachten.

10.1   Een consument/bieder die een klacht heeft met betrekking tot de door Euroveiling.nl verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop het hoogste bod is gedaan, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan Euroveiling.nl kenbaar te maken.
10.2   Klachten over tekortkoming in de uitvoering van het KAVEL, dienen ter plaatse bij de feitelijke leverancier of dienstverlener zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht overeenkomstig het in art. 10 lid 1 bepaalde zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij de leverancier en Euroveiling.nl schriftelijk ingediend te worden.
10.3   Bij Euroveiling.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Euroveiling.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/bieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze.

11.1   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2   Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hilversum.
Copyright © 2012 Byteplanet.com bv alle rechten voorbehouden.
Euroveiling.nl is geregistreerd handelsmerk. Het format geld veilen is gedeponeerd op 25 sept. 2012 bij het i-Depot van het Benelux Merken Bureau ID nummer 8516.

TIEN EURO VEILING!

 
Normale waarde €10,00
 
Geveild voor
€6,50

TIEN EURO VEILING!

 
Normale waarde €10,00
 
Geveild voor
€7,50

TWINTIG EURO VEILING!

 
Normale waarde €20,00
 
Geveild voor
€19,50

TWINTIG EURO VEILING!

 
Normale waarde €20,00
 
Geveild voor
€18,50

TWINTIG EURO VEILING!

 
Normale waarde €20,00
 
Geveild voor
€15,00

VIJFTIG EURO Veiling!

 
Normale waarde €50,00
 
Geveild voor
€47,50

Andere interessante veilingen!

TWEEHONDERD EURO Veiling!

 
Normale waarde € 200.00
 
VeilingPrijs weten?
Bel 0909-0808
Toets Veiling Nr. 6013
???

DUIZEND EURO Veiling!

 
Normale waarde € 1000.00
 
VeilingPrijs weten?
Bel 0909-0808
Toets Veiling Nr. 7742
???

VIJFHONDERD EURO VEILING!

 
Normale waarde € 500.00
 
VeilingPrijs weten?
Bel 0909-0808
Toets Veiling Nr. 5328
???

HONDERD EURO Veiling!

 
Normale waarde € 100.00
 
VeilingPrijs weten?
Bel 0909-0808
Toets Veiling Nr. 3574
???